Politika privatnosti trgovačkog društva GORDON M. d.o.o. Pula

Dana 25. svibnja 2018. godine u svim državama-članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, započela je primjena Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (dalje: Uredba). Iako smo i prije uvođenja navedene Uredbe u domaći pravni sustav poštovali privatnost naših korisnika i suradnika te trećih osoba koje su nam se obraćale, u želji za daljnjim podizanjem kvalitete zaštite privatnosti osobnih podataka, uskladili smo svoje postupanje sa zahtjevima Uredbe u pogleduu obrade i zaštite osobnih podataka, o čemu je detaljnije objašnjeno ovom Politikom privatnosti (dalje: Politika).

Naše trgovačko društvo i u sklopu njega otvorena kiropraktička ordinacija Kiropraktika Istra priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje čuvati privatnost i sigurnost informacija koje podijelite sa nama. ​

Posebno želimo naglasiti da obrađujemo samo one osobne podatke koje ste nam kao zaposlenici, ili korisnici naših usluga, odnosno pacijenti ili kao naši vanjski suradnici i dobavljači sami dali, a koji su nam neophodni za postizanje određenih ugovornih ciljeva na zakonit i siguran način sukladno odredbama Uredbe, drugih važećih pravnih propisa i ove Politike.

Uvodno treba reći kako prema tekstu Uredbe osobni podatak predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Također, pojam obrade podataka definiran je kao bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Trgovačko društvo GORDON M. d.o.o. Pula niti jedan podatak neće proslijediti trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja, dok nadležnim državnim tijelima (npr. HZMO, HZZO, CSS, Ministarstva, sudovi, itd.) je obvezan dostaviti određene osobne podatke korisnika ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima korisnika. Ova Polica o privatnosti nalazi se na oglasnoj ploči trgovačkog društva u sjedištu kao na adresi ordinacije, te se s vremenom se može mijenjati, zbog čega je poželjno da povremeno to provjeriti kako biste se upoznali s eventualnim promjenama.

Korištenje Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo samo na temelju zakonske ili ugovorne osnove, te iznimno Vaše privole, izričite i slobodno dane suglasnosti da nama ustupljene osobne podatke prikupljamo i koristimo samo u svrhu i na načine određene u Izjavi o privoli i ostalim internim aktima trgovačkog društva odnosno kiropraktike.

Sve vrste osobnih podataka ovisno o kategoriji pojedinca obrađuju se u sljedeće svrhe:

 • evidencija o radnicima
 • evidencija o radnom vremenu
 • obračun plaća
 • evidencije članova društva i vođenje knjige poslovnih udjela, knjige odluka uprave i druge isprave u vezi osnivanja i vođenja trgovačkog društva
 • poslovna suradnja, plaćanje računa
 • sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga kiropraktičke ordinacije pacijentima

Na temelju Uredbe imate različita prava, o kojima Vas detaljnije obavještavamo također u ovoj Politici. Ako imate pitanja, primjedbi ili zahtjeva u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka, molimo, obratite nam se putem podataka za kontakt navedenih u nastavku ove Politike.

Voditelj obrade i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

GORDON M. d.o.o. Pula odnosno Kiropraktika Istra (gđica Monika Mihaljević)
E-mail: kiropraktikaistra@gmail.com
Telefon: +385 (0)91 93 77 956
Poštom na adresu: Škokovica 1, Pula odnosno Schiavuzzijev prilaz 55, Pula

Kako se prikupljaju osobni podaci klijenata, potencijalnih klijenata, dobavljača i potencijalnih dobavljača i ostalih kategorija ispitanika

​Trgovačko društvo odnosno kiropraktička ordinacija obrađuje vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem e-maila, web stranice, telefonski, poštom ili osobno u prostorijama Kiropraktike Istra kako biste zatražili ponudu i informacije o uslugama koje pružamo.
 • ​ako vas kontaktiramo radi dostavljanja odgovora na vaš upit, ili radi dostavljanja naše ponude ili traženja vaše ponude, sve u svrhu ostvarivanja ugovorne i poslovne suradnje

Koji se podaci o vama mogu prikupljati

Općenito kod komunikacije sa nama, obrađuju se podaci poput: Ime, Prezime, adresa ili sjedište, OIB, naziv obrta/tvrtke, e – mail adresa, kontakt broj telefona, IBAN broj računa, dok se za zaposlenike prikupljaju podaci: ime, prezime, datum i godina rođenja, JMBG, OIB, adresa boravišta/prebivališta, mjesto rođenja, ime i prezime oca/majke, državljanstvo, broj žiro računa, iban broj računa, broj osiguranja II stup, stručna sprema, zvanje, radni staž prije poslodavca, podaci o ostvarenim pravima iz radnog odnosa - bolovanje/porodiljni, broj telefona, e-mail adresa, broj osobne iskaznice, a za korisnike usluge odnosno pacijente podaci: ime, prezime, adresa prebivališta, OIB, datum rođenja, spol, fotografije, zanimanje, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa, podaci o prethodnim tretmanima i osobi kiropraktičara, podaci o izabranom liječniku opće medicine, podaci o osobi koja je dala preporuku, bračno stanje, podaci o broju djece, medicinski podaci o zdravstvenim problemima korisnika i trajanju istih, podaci o prethodno pretrpljenim nezgodama i posljedicama, podaci o prethodno obavljenim operativnim zahvatima, podaci o korištenju lijekova, te eventualno drugi osobni podaci sukladno evidenciji aktivnosti obrade te za potencijalne pacijente, a za potencijalne vanjske suradnike i dobavljače kontakt podaci ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa zaposlenika i direktora/članova uprave potencijalnih suradnika, odnosno odgovorne osobe.

Prijenos osobnih podataka

Osobne podatke koje je smo prikupili povodom gornjih poslova i komunikacija, iste u pravilu ne dijelimo i ne prosljeđujemo trećima, osim na način kako je to opisano u Pravilniku o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podatka, Evidenciji aktivnosti obrade, ovoj Politici privatnosti ili u izdvojenim obavijestima u vezi s pojedinim aktivnostima. ​

Dodatno, Vaše osobne podatke možemo otkriti ako je to naša obveza po zakonu ili nalogu: sukladno nalogu pravosudnih tijela i kad opravdano vjerujemo da je otkrivanje podataka nužno kako bi zaštitili ključne interese korisnika ili drugih fizičkih osoba, spriječili nastanak štete ili u slučajevima izvršavanja zadaća od javnog interesa ili službene ovlasti.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Trgovačko društvo GORDON M. d.o.o. poduzelo je i dalje poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u sklopu poslovanja društva i kiropraktike glede prikupljanja, obrade ili korištenja podataka s ciljem zaštite tih podataka.

Takve mjere uključuju:

 1. sprječavanje mogućnosti ulaza neovlaštenih osoba do sustava za obradu podataka na kojima se osobni podaci obrađuju ili koriste od strane zaposlenika (kontrola ulaza);
 2. sprječavanje mogućnosti korištenja sustava za obradu podataka od strane neovlaštenih osoba (kontrola kroz naredbu zabrane korištenja);
 3. neovlaštene osobe ne mogu čitati, kopirati, izmijeniti ili ukloniti osobne podatke tijekom njihove obrade ili korištenja odnosno nakon njihovog bilježenja/snimanja (kontrola pristupa podacima);
 4. zaštita podataka sigurnosnim kopiranjem

Odgovornosti

Trgovačko društvo GORDON M. d.o.o. Pula poduzima sve dostupne mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog pristupanja Vašim osobnim podacima no ne može jamčiti da neki od podataka neće biti otkriveni slučajno, no u tom slučaju predviđene su procedure u Pravilniku o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podatka. Trgovačko društvo GORDON M. d.o.o. Pula do najveće zakonima dopuštene mjere isključuje odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama. Strogo su zabranjeni svi neovlašteni pokušaji izmjene podataka koje posjeduje trgovačko društvo.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za pojedinu konkretno naznačenu svrhu, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail kiropraktikaistra@gmail.com odnosno pozivom na +385 (0)91 93 77 956 ili pak putem pošte ili osobno upitima na našim adresama Škokovica 1, Pula odnosno Schiavuzzijev prilaz 55, Pula.

Imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
 • da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali, zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,

Trgovačko društvo GORDON M. d.o.o. Pula obvezuje se obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da sa vašim podacima postupamo nepravilno ili na nezakonit način imate pravo obratiti se našem službeniku za zaštitu podataka na prethodno navedene kontakte a ukoliko isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Ova politika privatnosti je donesena je 24 svibnja 2018. godine u Puli.